مزایای کارواش بخار و بخارشوی صنعتی در مقایسه با کارواشهای سنتی

چگونه کارواشهای بخار مدرن هزینه های خود را با بخارشوی صنعتی کاهش می دهند؟ • کاهش مراحل شست و شودر کارواش سنتی معمولا مراحل زیر طی میشود:o آبپاشی اولیه کل بدنهo کف مالی و تمیزکاری بوسیله ابر/پارچهo آبپاشی مجددo خشک کاری به منظور خشک شدن خودرودر بعضی موارد جهت شست و شوی کامل مراحل کف […]